Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev hleva Štuhec (OPPN Štuhec)

06.06.2019 Roman R. 197